Klienci indywidualni

 1. PRAWO CYWILNE

  Pomagamy w zawieraniu umów cywilnoprawnych oraz dochodzeniu roszczeń wynikających zarówno z umów, jak i deliktów. Ponadto świadczymy pomoc we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami, w tym w kwestiach związanych z księgami wieczystymi.

 2. PRAWO RODZINNE

  Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, a w szczególności w przedmiocie rozwodów, separacji i związanych z nimi podziałami majątków, a także regulacji kontaktów z dziećmi i alimentów.

 3. PRAWO SPADKOWE

  Świadczymy pomoc w sprawach spadkowych, a w szczególności w postępowaniach w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku i działu spadku, zachowku oraz w sprawach związanych z odpowiedzialnością za długi spadkowe.

 4. PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

  Pracownik uzyska w naszej Kancelarii pomoc we wszelkich sprawach związanych z szeroko rozumianym prawem pracy. Doradzimy przy negocjowaniu umowy o pracę, w tym klauzul konkurencyjnych. Wspomożemy w sprawach o dyskryminację. Udzielimy rady w przedmiocie rozliczenia diet i wydatków w podróży służbowej. Będziemy reprezentować pracownika w sporze wynikłym na gruncie wypowiedzenia umowy o pracę albo rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia, a także realizacji roszczeń z tego tytułu. Poza prawem pracy, świadczymy pomoc prawną również we wszelkich sprawach wynikających z ubezpieczeń społecznych.

 5. PRAWO KARNE

  Występujemy zarówno jako obrońcy oskarżonych w sprawach karnych i karnych skarbowych, jak i pełnomocnicy osób pokrzywdzonych. Świadczymy pomoc osobom skazanym w zakresie starania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary. Pomagamy w dochodzeniu odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

 6. PRAWO ADMINISTRACYJNE

  Na polu prawa administracyjnego, Kancelaria specjalizuje się w sprawach związanych z wywłaszczeniem nieruchomości i odszkodowaniami za wywłaszczone nieruchomości.

 7. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

  Reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących windykacji należności zarówno na etapie przedsądowym, sądowym, a także w postępowaniu egzekucyjnym.
  Wynagrodzenie (Rozliczenia)
  Kancelaria stosuje różne rodzaje wynagrodzeń, którego wysokość i forma zawsze ustalane są na wstępie, po zapoznaniu się z meritum sprawy i przed podjęciem szczegółowych czynności.
  Proponujemy następujące systemy rozliczeń:
  wynagrodzenie za konsultacje prawne, które w zależności od czasu trwania porady i stopnia skomplikowania sprawy kształtuje się na poziomie od 100 do 200 zł;

  • wynagrodzenie godzinowe, w którym stawka godzinowa określana jest na początku współpracy, a wysokość wynagrodzenia zależna jest od ilości godzin poświęconych na daną sprawę;
  • wynagrodzenie ryczałtowe, którego wysokość ustalana jest na początku współpracy i które pozostaje niezmienne bez względu na czas jaki został poświęcony na daną sprawę
  • wynagrodzenie abonamentowe, najczęściej stosowane przy obsłudze podmiotów prawnych, polegające na ustaleniu stałej wysokości okresowego wynagrodzenia za z góry określoną liczbę godzin w danym okresie rozliczeniowym

W sporach sądowych, w sprawach administracyjnych i windykacyjnych wynagrodzenia ustalane są w zależności od stopnia skompilowania sprawy oraz wysokości dochodzonego roszczenia (wartości przedmiotu sprawy) jako ryczałt płatny przy podjęciu sprawy, bądź w oparciu o tzw. model success fee – w którym ustalana jest opłata wstępna (niższa, niż przy ryczałcie) i „premia od sukcesu” stanowiąca ustalony z klientem procent od uzyskanego dla niego świadczenia.